Dėl „Independence“ išpirkimo kilo ir abejonių

Vidmantas Matutis

Nuostata Lietuvos Seime dėl „Independence“ išpirkimo kilo nemažai klausimų, bet rimtą argumentų prieš jį nėra

Seime pradėjus svarstyti Klaipėdos SGD išdujinimo įrenginio „Independence“ išpirkimą dėl to kilo nemažai klausimų.

Sprendimo reikia šiemet

Šiuo metu Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudos siekia apie 66 mln. eurų per metus. Pinigus sumoka Lietuvos gamtinių dujų sistemos naudotojai ir gamtinių dujų vartotojai – verslui ir pramonei tenka reikšminga sąnaudų dalis.

Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, Seimui pritarus nuo 2019 m. antros pusės už SGD infrastruktūrą vartotojai kasmet mokėtų apie 40 proc. mažiau. Siūlomas ilgalaikis SGD tiekimo modelis leistų 23–28 mln. eurų sumažinti SGD terminalo metines veiklos sąnaudas.

Terminalo išpirkimo modeliui, anot Ž.Vai­čiū­no, yra pritarusi ir didžiausia dujų vartotoja Lietuvoje „Achema“, nes tai sumažintų terminalo išlaikymo kaštus.

Pirminiame svarstyme 68 parlamentarai pasisakė už terminalo išpirkimą, bet buvo ir susilaikiusių ir pasisakiusių prieš. Pritarus projektui, toliau jis bus svarstomas Ekonomikos komitete, o gruodžio 18 d. būtų priimtas galutinis sprendimas.

Ministras Ž.Vai­čiū­nas tikino, kad teigiamas sprendimas reikalingas dar šiemet dėl SGD terminalo išpirkimo variantų ir ilgalaikio dujų tiekimo saugumo.

Kaliningrade atsiras konkurentas

Seimo nariams rūpėjo, kaip atsipirktų SGD terminalas su nupirktu FSRU įrenginiu. Ž.Vai­čiū­nas užsiminė, kad per terminalą gautos gali būti naudojamos ir sunkiajam transportui. Lietuvoje turėtų būti statomos sunkiojo transporto užpildymo dujomis stotelės. Planuojama, kad daugiau dujų vartos ir gyventojai. Bus plėtojamas laivų pildymas dujomis. Dujos galėtų būti naudojamos ir kaip kuras elektros generacijai užtikrinti.

Dėl tikslingumo išsipirkti „Independence“ abejonės iškeltos todėl, kad Rusija Ka­li­ning­ra­do srityje planuoja įrengti su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą su di­džiu­le du­jų sau­gyk­la. Ar tai kaip nors veiks rinką? Ar es­tai ir lat­viai naudosis Klaipėdos SGD paslaugomis?

Ministro Ž.Valčiūno vertinimu, Kaliningrado SGD Lietuvai esminės įtakos neturės. Lietuva, anot ministro, kuria re­gio­ni­nę du­jų rin­ką ir yra galimybė, kad Latvija Klaipėdos SGD terminalu naudosis. Bendradarbiavimo su Latvija modelis su Inčiukalnio saugykla buvo išbandytas 2017 m.

Ž.Valčiūnas akcentavo, kad Lietuvos vartotojai yra pajutę Klaipėdos SGD naudą, nes už dujas jie mokantys nuo 11 iki 20 proc. pigiau nei latviai ir estai. Jo teigimu, nuo 2019 m., kai dujos brangs, jos Lietuvoje vis tiek būsiančios pigesnės nei Latvijoje ir Estijoje.

Našta perkeliama į ateitį

Seimo narys Simonas Gentvilas suabejojo ar būtina sprendimą dėl „Independence“ pirkimo priimti dar šiemet, nes tokį sprendimą galima priimti net iki 2024 m., kai baigsis jo nuomos sutartis. Per tą laiką jau bus daugiau aiškumo dėl regioninės dujų rinkos, Kaliningrado SGD įtakos, „Achemos“ dujų vartojimo perspektyvos. Galbūt rinkoje dujų kaina bus konkurencingesnė?

Anot Ž.Valčiūno, net ir nukėlus sprendimo terminą jį reikės priimti po 2-3 metų. Bet tokiu atveju iki 2024 m. vietoje 240 mln. eurų už terminalo eksploataciją reikėtų sumokėti 380 mln. eurų. Papildomą 140 mln. eurų eksploatavimo kainą priėmusi sprendimą Lietuva galėtų išdalinti per ilgesnį laiką.

Seimo narys Linas Balsys tai palygino su paskola už terminalą, kuri perkeliama ateities kartoms.

Ar jūs ti­ki­te, kad SGD ter­mi­na­las ka­da nors pra­dės vyk­dy­ti to­kią ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą, ku­ri leis­tų jam pa­čiam iš­si­lai­ky­ti ir kaš­tai at­pig­tų ne dėl to, kad jie iš­dė­lio­ti per lai­ko tar­pą, tai yra sko­li­na­mės iš sa­vo vai­kų, o dėl to, kad ter­mi­na­las pra­dė­tų ūki­nin­kau­ti ir da­ry­ti ver­slą, tai yra ga­min­ti pats pi­ni­gus?“, – klausė jis.

Ministras negalėjo įvardinti konkrečios datos, kada terminalas duos ekonominį efektą. Jo teigimu, „Klai­pė­dos naf­ta“ gal­vo­ja apie ter­mi­na­lo ope­ra­vi­mo kaš­tų su­ma­ži­ni­mą, bus pateikti planai kaip tai daryti.
    avatar

    Mūsų draugai

    klaipedos naujienos